Αρχαία Β' Λυκείου

Αρχαία Β' Λυκείου

Στα πλαίσια του διδαγμένου κείμενου, οι μαθητές έρχονται σε επαφή με το δικανικό λόγο μέσα από το έργο του Λυσία, Υπέρ Μαντιθέου. Όσον αφορά το αδίδακτο κείμενο, οι μαθητές εξοικειώνονται με αποσπάσματα πεζών κειμένων της αρχαίας ελληνικής (αττικής διαλέκτου), επιλεγμένα από τον εκάστοτε εκπαιδευτικό.

Για τις ανάγκες του διδαγμένου κειμένου, η μετάφραση του παραπάνω έργου συμβάλλει αφενός στην κατανόηση του κειμένου, αφετέρου στην κατάκτηση των γλωσσικών δομών και αποτελεί μια σημαντική παιδευτική άσκηση και μορφωτική διαδικασία. Η γραμματική και συντακτική του επεξεργασία δεν είναι σχολαστική και λεπτομερής, αλλά εντάσσεται στην προσπάθεια κατανόησης του κειμένου. Παράλληλα, ο εκπαιδευτικός, στο πλαίσιο της διαδικασίας της ανάλυσης του κειμένου αξιοποιεί τόσο τα σχόλια του σχολικού βιβλίου όσο και περαιτέρω ερμηνευτικά σχόλια, όλα διαμορφωμένα και συγκεντρωμένα σε οργανωμένο υλικό  σημειώσεων.

Για τις ανάγκες του αδίδακτου κειμένου, κάθε κείμενο που δίνεται στους μαθητές περιλαμβάνει ένα σύντομο εισαγωγικό σημείωμα που εντάσσει το απόσπασμα στο ιστορικό και πολιτισμικό του πλαίσιο. Ακολουθούν τα απαραίτητα για την επεξεργασία του κειμένου σχόλια (λεξιλογικά, γραμματικά, συντακτικά). Ο διδάσκοντας επιλέγει τα κείμενα, με βάση ένα γραμματικό ή συντακτικό φαινόμενο προς διδασκαλία ή και εμπέδωση και είναι διαβαθμισμένης δυσκολίας. Παράλληλα, παραπέμπει στα βιβλία αναφοράς (Γραμματική της Α.Ε., Συντακτικό της Α.Ε.) για περισσότερες λεπτομέρειες, ενώ δίνονται ποικίλες ασκήσεις (γραμματικές, συντακτικές, λεξιλογικές), με τις οποίες ελέγχεται όχι μόνο το φαινόμενο που διδάσκεται στη συγκεκριμένη ενότητα, αλλά και φαινόμενα προηγούμενων ενοτήτων για εμπέδωση και επανάληψη. Παράλληλα με τη διδασκαλία των αδίδακτων κειμένων, προτεραιότητα έχει η επανάληψη και εμβάθυνση των γραμματικών και συντακτικών φαινομένων διδαχθέντων ήδη στο Γυμνάσιο και στην Α΄ Λυκείου, με αξιοποίηση ανάλογων ασκήσεων κατά την κρίση του διδάσκοντος και τις ανάγκες των μαθητών. Στη συνέχεια, ανάλογα με το επίπεδο της τάξης μπορεί να δοθεί έμφαση και σε φαινόμενα που δεν έχουν ήδη διδαχθεί οι μαθητές.

Η μέθοδος διδασκαλίας κατά κύριο λόγο αποσκοπεί στην κατανόηση και ερμηνεία του διδαγμένου κειμένου, και επομένως, από την άποψη αυτή, είναι κατά βάση ερμηνευτική. Από την πλευρά του αδίδακτου κειμένου στόχος είναι να έχουν καλυφθεί όλα τα κενά γραμματικοσυντακτικής φύσεως μέχρι το τέλος του σχολικού έτους, οι μαθητές να εξοικειωθούν και να αποδομούν από γραμματικοσυντακτική και λεξιλογική άποψη ένα αδίδακτο κείμενο αρχαίας ελληνικής και να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των εισαγωγικών εξετάσεων. Απώτερος στόχος είναι η ομαλή μετάβαση στη Γ΄ Λυκείου και η αποκόμιση ενός συστηματικού και συνεπούς τρόπου διαβάσματος του μαθήματος.


Αδίδακτο κείμενο

Στόχος των μαθημάτων στο αδίδακτο κείμενο της αρχαίας ελληνικής γλώσσας είναι η προετοιμασία του μαθητή για τις πανελλήνιες εξετάσεις στο μάθημα των αρχαίων και ειδικότερα στο αδίδακτο κείμενο. Ο Καθηγητής χρησιμοποιεί τις προσωπικές του σημειώσεις και συγκεκριμένα μια σειρά από επιλεγμένα κείμενα τς αρχαίας ελληνικής θεματογραφίας. Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων γίνεται επεξεργασίας ενός ή δύο κειμένων κάνοντας συντακτικά και γραμματική ανάλυση με στόχο αφενός την κατανόηση του κειμένου απατώντας σε ανάλογης μορφής ερώτηση και αφετέρου τη μετάφραση αποσπασματικού μέρους του κειμένου. Σε κάθε συνάντηση παραδίνεται λεξιλόγιο του κειμένου, θεωρία και ασκήσεις ενός γραμματικού και συντακτικού φαινομένου, αρχικοί χρόνοι ανωμάλων ρημάτων καθώς και θεωρία – ασκήσεις του εκάστοτε μετασχηματιστικού φαινομένου, τα οποία ο μαθητής οφείλει να μελετήσει για το επόμενο μάθημα.

Στα καθήκοντα του, επίσης, είναι η μετάφραση ενός κειμένου και η λύση των ασκήσεων.

Επιπλέον, στον μαθητή παρέχονται προσωπικές σημειώσεις με θεωρία γραμματικής και συντακτικού με συνδυασμό με ασκήσεις για εμπέδωση αυτών.

Τα αποτελέσματα των έργων των συγγραφέων της αστικής πεζογραφίας συντελούν στο να αποκτήσει ο μαθητής μια ολοκληρωμένη μορφή για το μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών καθώς τονίζεται και η διαχρονική αλλά και η σύγχρονη διάσταση της γλώσσας μας αλλά και της αρχαίας γραμματείας.