Αρχαία Γ' Λυκείου

Αρχαία Γ' Λυκείου

Η διδασκαλία των μαθητών στο μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών σύμφωνα με το νέο σύστημα στηρίζεται σε κείμενα και δραστηριότητες που αντλούνται από εισαγωγικά κεφάλαια από το διδακτικό βιβλίο και τον φάκελο υλικού τα κείμενα αναφοράς που βρίσκονται περιεχόμενα του διδακτικού βιβλίου και του φακέλου υλικού τα παράλληλα κείμενα, που βρίσκονται στον φάκελο υλικού και τα κείμενα αυτενέργειας που βρίσκονται στον φάκελο υλικού.

Στην εισαγωγή εξετάζονται οι ιστορικές συνθήκες γέννησης της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας και η εξέλιξή της από τους Προσωκρατικούς έως τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη.

Τα κείμενα αναφοράς προέρχονται από τους Πλατωνικούς διαλόγους «Πρωταγόρας» και «Πολιτεία» από τα αριστοτελικά συγγράμματα «Ηθικά Νικομάχεια» και «Πολιτικά» καθώς και από επιλεγμένα φιλοσοφικά κείμενα από την Ελληνιστικής Ελληνορωμαϊκή αρχαιότητα που συμπληρώνουν τον φάκελο υλικού Σε κάθε διδακτική ενότητα το αρχαίο κείμενο συνοδεύεται , από γλωσσικά και ερμηνευτικά σχόλια καθώς και θέματα προς συζήτηση.

Τα παράλληλα κείμενα που υπάρχουν στο εκπαιδευτικό υλικό είναι ενδεικτικά και αξιοποιούνται για να ασκηθούν οι μαθητές στη διακειμενικής προσέγγιση και σύγκριση των θεμάτων.

Τα κείμενα αυτενέργειας που περιέχονται στον φάκελο υλικού είναι ενδεικτικά και συνταιριάζουν με τα υπόλοιπα κείμενα της διδακτικής ενότητας. Τα κείμενα αυτενέργειας αξιοποιούνται περισσότερο για να ασκηθούν οι μαθητές/τριες στην προσέγγιση της μορφοσυντακτικής και σημασιολογικής διάστασης των αρχαίων ελληνικών κειμένων.

Στόχος είναι να γνωρίσουν οι μαθητές την πνευματική δημιουργία των αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων, με την οποία συνδέεται άριστα ο νεοελληνικός πολιτισμός και αποτέλεσε τη βάση για τον Ελληνορωμαϊκό και δυτικοευρωπαϊκό. Παράλληλα, να επικοινωνήσουν με περισσότερα κείμενα που προσβάλλουν τη σπουδαιότητας του αρχαίου φιλοσοφικού λόγου και να ανακαλύψουν τη λογοτεχνική αξία των έργων των αρχαίων Ελλήνων και Ρωμαίων φιλοσόφων. Κατά τη διδασκαλία τόσο από το πρωτότυπο όσο και από μετάφραση, στο βαθμό που αυτή με την ποιότητας της διασώζει τους εκφραστικούς τρόπους του αρχαίου κειμένου.

Ταυτόχρονα, δίνεται η ευκαιρία να κατανοήσουν οι μαθητές τη γενική λειτουργία του μύθου στον φιλοσοφικό λόγο ενεργοποιώντας τη φαντασία τους ώστε να ενεργοποιηθεί η προσωπικά και ελεύθερη κρίση για τη σημασία ενός έργου σε σχέση με την επικαιρότητα, τα προσωπικά τους βιώματα και τις αντιλήψεις. Μια τέτοιου είδους προσέγγιση προσδίδει ανθρωπιστική διάσταση στη διδασκαλία και προσφέρει στους μαθητές τα στοιχεία εκείνα που θα τους καταστήσουν ολοκληρωμένες προσωπικότητες.


Αδίδακτο κείμενο

Στόχος των μαθημάτων στο αδίδακτο κείμενο της αρχαίας ελληνικής γλώσσας είναι η προετοιμασία του μαθητή για τις πανελλήνιες εξετάσεις στο μάθημα των αρχαίων και ειδικότερα στο αδίδακτο κείμενο. Ο Καθηγητής χρησιμοποιεί τις προσωπικές του σημειώσεις και συγκεκριμένα μια σειρά από επιλεγμένα κείμενα τς αρχαίας ελληνικής θεματογραφίας. Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων γίνεται επεξεργασίας ενός ή δύο κειμένων κάνοντας συντακτικά και γραμματική ανάλυση με στόχο αφενός την κατανόηση του κειμένου απατώντας σε ανάλογης μορφής ερώτηση και αφετέρου τη μετάφραση αποσπασματικού μέρους του κειμένου. Σε κάθε συνάντηση παραδίνεται λεξιλόγιο του κειμένου, θεωρία και ασκήσεις ενός γραμματικού και συντακτικού φαινομένου, αρχικοί χρόνοι ανωμάλων ρημάτων καθώς και θεωρία – ασκήσεις του εκάστοτε μετασχηματιστικού φαινομένου, τα οποία ο μαθητής οφείλει να μελετήσει για το επόμενο μάθημα.

Στα καθήκοντα του, επίσης, είναι η μετάφραση ενός κειμένου και η λύση των ασκήσεων.

Επιπλέον, στον μαθητή παρέχονται προσωπικές σημειώσεις με θεωρία γραμματικής και συντακτικού με συνδυασμό με ασκήσεις για εμπέδωση αυτών.

Τα αποτελέσματα των έργων των συγγραφέων της αστικής πεζογραφίας συντελούν στο να αποκτήσει ο μαθητής μια ολοκληρωμένη μορφή για το μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών καθώς τονίζεται και η διαχρονική αλλά και η σύγχρονη διάσταση της γλώσσας μας αλλά και της αρχαίας γραμματείας.