Έκθεση Γ' Λυκείου

Έκθεση Γ' Λυκείου

Η διδασκαλία του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας επιδιώκει τη γλωσσική κατάρτιση των μαθητών προκειμένου να μπορούν να προσανατολιστούν στον σύγχρονο κόσμο και να παράξουν τον προσωπικό τους λόγο με υπεύθυνη στάση.

Σκοπός του μαθήματος είναι η προσφορά των απαραίτητων γνώσεων της λειτουργίας του γλωσσικού μας συστήματος με άξονα τη διανοητική και συναισθηματική ανάπτυξη των μαθητών. Με τη βοήθεια του διδάσκοντος οι μαθητές διατυπώνουν με ακρίβεια, σαφήνεια, πληρότητα και ορθότητα το περιεχόμενο της σκέψης τους στον γραπτό και προφορικό λόγο. Διευρύνουν τον προβληματισμό τους επί ποικίλων θεμάτων που άπτονται τόσο της εσωτερικής ζωής του ατόμου όσο και των σχέσεων του με το κοινωνικό και πολιτικό 'γινεσθαι'. Ταυτόχρονα με συνεχή και συστηματική άσκηση οδηγούνται στη σύνταξη παραγράφων και ολοκληρωμένων κειμένων ενταγμένων σε επικοινωνιακό πλαίσιο. Μαθαίνουν να επισημαίνουν τους τρόπους ανάπτυξης παραγράφων, τη δομή αυτών, να εντοπίζουν τη συνοχή και τη συνεκτικότητα του λόγου, να κατανοούν και να επεξεργάζονται γλωσσικά και νοηματικά κείμενα του γραπτού λόγου.

Συστηματικά επίσης είναι η επεξεργασία κειμένων με λεξιλογικές ασκήσεις και υποδειγματική ανάλυση θεμάτων που στηρίζεται στην παροχή ερεθισμάτων προκειμένου οι μαθητές με την τέχνη του επιχειρήματος να αποκτήσουν ένα επαρκές εννοιολογικό επίπεδο.

Η διδακτική πράξη υπηρετεί αρτιότερα στους προκαθορισμένες στόχους, εφόσον επιδιώκει την ενεργοποίηση του μαθητή και τη συμμετοχή του κατά τη διεξαγωγή του μαθήματος.