Φυσική Α' Γυμνασίου

Φυσική Α' Γυμνασίου

Η ύλη της Α’ Γυμνασίου περιλαμβάνει:

• Μέτρηση των φυσικών μεγεθών (το μήκος, ο χρόνος, η μάζα, ο όγκος, η πυκνότητα και η θερμοκρασία) και μονάδες μέτρησης

• Θερμοκρασία και θερμότητα 

• Ηλεκτρικό βραχυκύκλωμα

• Από τον ηλεκτρισμό στο μαγνητισμό και αντίστροφα (λειτουργία ηλεκτρικού κινητήρα και ηλεκτρικής γεννήτριας)

Πρόκειται για μία μεταβατική τάξη ως προς τον τρόπο που διδάσκονται οι φυσικές επιστήμες στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Στόχος είναι η εξοικείωση του μαθητή με βασικές έννοιες και μεγέθη που χρησιμοποιούνται στην καθημερινή ζωή, όπως το μήκος και ο χρόνος, μέσα από την πειραματική διαδικασία και την εμπειρία. Ο μαθητής προσπαθεί να κατανοήσει την έννοια της μέτρησης πραγματοποιώντας μικρά πειράματα και μαθαίνει μέσα από τα συμπεράσματα στα οποία καταλήγει παρατηρώντας. Έρχεται επίσης για πρώτη φορά σε επαφή με την καταγραφή πειραματικών τιμών, την κατασκευή διαγραμμάτων και τη χρήση απλών μαθηματικών εργαλείων που βοηθάνε στην εξαγωγή συμπερασμάτων. Στις αντίστοιχες έννοιες θα εμβαθύνουν σταδιακά στις επόμενες τάξεις.