Αρχαία Α' Λυκείου

Αρχαία Α' Λυκείου

Στο λύκειο οι μαθητές καλούνται να ανασυγκροτήσουν σε ανεκτικό σύνολο τις επιμέρους γνώσεις τους, να εμπλουτίσουν και να εμβαθύνουν σε αυτές με κείμενα από την Ιστοριογραφία (Ξενοφώντας-Θουκιδίδης) συγκεκριμένα για την Α' Λυκείου.

Στη διδακτική διαδικασία ο μαθητής με την παρότρυνση του καθηγητή προσεγγίζει το αρχαιοελληνικό κείμενο με στόχο – σε πρωταρχικό στάδιο – την κατανόηση του αλλά και τον εντοπισμό ιδεών και αντιλήψεων – κειμενοκεντρική διδασκαλία.

Οι μαθητές, παράλληλα, καλούνται να αξιοποιούν τις πληροφορίες που δίνονται στις εισαγωγές των θεματικών ενοτήτων για την κατανόηση του νοηματικού περιεχομένου των κειμένων. Ως προς τη δομή και την οργάνωση τους, οι μαθητές καλούνται, επίσης, με τη βοήθεια του διδάσκοντος να εντοπίσουν τον τρόπο της δομολειτουργικής αξιοποίησης των κειμένων να αναγνωρίζουν τους κύριους όρους της πρότασης, τους ονοματικούς και επιρρηματικούς προσδιορισμούς και τα κύρια γραμματικά φαινόμενα. Ως προς την ερμηνεία των κειμένων, με την καθοδήγηση του καθηγητή και την παροχή ερμηνευτικού υλικού, οι μαθητές καλούνται να εξηγήσουν με ποιον τρόπο στα κείμενα οι γλωσσικές επιλογές υπηρετούν την πρόθεση του κειμένου σε σχέση με την ιδεολογική θέση και τον κοινωνικό σκοπό που εξυπηρετούν. Με τη βοήθεια του υλικού που τους παρέχεται ερμηνεύουν λέξεις, φράσεις, προτάσεις και περιόδους του κειμένου αξιοποιώντας κειμενικά επικοινωνιακά και ιστορικά συμφραζόμενα. Ως προς τον κριτικό στοχασμό σε σχέση με το επικοινωνιακό πλαίσιο και την αποτελεσματικότητα των κειμένων, με την ενίσχυση του διδάσκοντος οι μαθητές καλούνται να παρουσιάσουν τα αποτελέσματα των διαδικασιών κατανόησης με απαντήσεις σε ερωτήσεις κλειστού τύπου ή απαντήσεις σε ερωτήσεις ανοιχτού τύπου καθώς και με μετάφραση επιμέρους αποσπασμάτων από τα κείμενα που δίνονται μέσω δημιουργικών εργασιών.

Τέλος, στο πλαίσιο της διαλογικής προσέγγισης των κειμένων οι μαθητές οδηγούνται στην κατεύθυνση της γλωσσικής επίγνωσης και αυτενέργειας.


Αδίδακτο κείμενο

Στόχος των μαθημάτων στο αδίδακτο κείμενο της αρχαίας ελληνικής γλώσσας είναι η προετοιμασία του μαθητή για τις πανελλήνιες εξετάσεις στο μάθημα των αρχαίων και ειδικότερα στο αδίδακτο κείμενο. Ο Καθηγητής χρησιμοποιεί τις προσωπικές του σημειώσεις και συγκεκριμένα μια σειρά από επιλεγμένα κείμενα τς αρχαίας ελληνικής θεματογραφίας. Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων γίνεται επεξεργασίας ενός ή δύο κειμένων κάνοντας συντακτικά και γραμματική ανάλυση με στόχο αφενός την κατανόηση του κειμένου απατώντας σε ανάλογης μορφής ερώτηση και αφετέρου τη μετάφραση αποσπασματικού μέρους του κειμένου. Σε κάθε συνάντηση παραδίνεται λεξιλόγιο του κειμένου, θεωρία και ασκήσεις ενός γραμματικού και συντακτικού φαινομένου, αρχικοί χρόνοι ανωμάλων ρημάτων καθώς και θεωρία – ασκήσεις του εκάστοτε μετασχηματιστικού φαινομένου, τα οποία ο μαθητής οφείλει να μελετήσει για το επόμενο μάθημα.

Στα καθήκοντα του, επίσης, είναι η μετάφραση ενός κειμένου και η λύση των ασκήσεων.

Επιπλέον, στον μαθητή παρέχονται προσωπικές σημειώσεις με θεωρία γραμματικής και συντακτικού με συνδυασμό με ασκήσεις για εμπέδωση αυτών.

Τα αποτελέσματα των έργων των συγγραφέων της αστικής πεζογραφίας συντελούν στο να αποκτήσει ο μαθητής μια ολοκληρωμένη μορφή για το μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών καθώς τονίζεται και η διαχρονική αλλά και η σύγχρονη διάσταση της γλώσσας μας αλλά και της αρχαίας γραμματείας.