Νεοελληνική Γλώσσα Β' Λυκείου

Νεοελληνική Γλώσσα Β' Λυκείου

Η κατεύθυνση του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας της Β' Λυκείου είναι περισσότερο κοινωνιοκεντρική και λιγότερο γλωσσοκεντρική και σκοπός της είναι η ενίσχυση των μαθητών ώστε να ανταποκρίνονται με επάρκεια στις απαιτήσεις της επικοινωνίας, γραπτής και προφορικής, στο σχολικό τους περιβάλλον και ευρύτερα.

Ουσιώδης προσανατολισμός του μαθήματος είναι η ενίσχυση του γλωσσικού γραμματισμού με στόχο τη διαμόρφωση κριτικού στοχασμού και ενεργή τη διαμόρφωση κριτικού στοχασμού και ενεργητικής στάσης της ζωής, εφόσον σχετίζεται με τις κοινωνικές γνώσεις και εν γένει την ιδιότητα του κάθε ατόμου ως ενεργού πολίτη. Η ενασχόληση των μαθητών με συγκεκριμένα μορφοσυντακτικά φαινόμενα και κειμενικές συμβάσεις δεν αποτελεί αυτοσκοπό, αλλά μέσο για την κατάκτηση δεξιοτήτων γλωσσικής επικοινωνίας. Σκοπός του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας είναι να καταστήσει τους μαθητές ικανούς να αντεπεξέρχονται αποτελεσματικά σε όλο το φάσμα των επικοινωνιακών και κοινωνικών περιστάσεων, ενεργοποιώντας γνώσεις και δεξιότητες. Να κατανοούν, να ερμηνεύουν, να συγκρίνουν και να αξιολογούν κείμενα της σύγχρονης πραγματικότητας καθώς και να αμφισβητούν σε γλωσσικό και αξιακό επίπεδο χαρακτηριστικά των κειμένων. 

Παράλληλα, εξασφαλίζεται η συνοχή των προτάσεων και η αλληλουχία των νοημάτων τους, μεθοδεύεται η ερμηνεία των γλωσσικών δομών των κειμένων και οι μαθητές οδηγούνται με τη βοήθεια του διδάσκοντος σε στρατηγικές κατανόησης και διαδικασία παραγωγής του γραπτού λόγου.