Πληροφορική Γ' Λυκείου

Πληροφορική Γ' Λυκείου

Το μάθημα Πληροφορικής της Γ’ Λυκείου στοχεύει στην απόκτηση προγραμματιστικής αντίληψης, προσφέροντας γνώσεις καθοριστικής σημασίας για την επιστήμη των υπολογιστών.

Οι μαθητές επιλύουν απλά έως και σύνθετα  προβλήματα σε προγραμματιστικό περιβάλλον με βάση τις γενικές αρχές των σύγχρονων γλωσσών προγραμματισμού, μαθαίνοντας την υποθετική γλώσσα προγραμματισμού ΓΛΩΣΣΑ. Η θεωρία του μαθήματος ξεκινάει αναλύοντας την έννοια του προβλήματος και του αλγορίθμου και συνδυάζεται με πληθώρα ασκήσεων χρησιμοποιώντας τις αλγοριθμικές δομές( ακολουθίας, επιλογής και  επανάληψης). 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι δομές δεδομένων, όπου πρακτικά χρησιμοποιούνται οι πίνακες και αναπτύσσονται ασκήσεις με σημαντικές λειτουργίες επί αυτών, όπως η αναζήτηση και η ταξινόμηση. 

Από τις τεχνικές σχεδίασης προγραμμάτων αναλύονται ιδιαίτερα, σε ξεχωριστά κεφάλαια,  ο αντικειμενοστραφής προγραμματισμός καθώς και ο τμηματικός (συναρτήσεις και διαδικασίες) ,με τον δεύτερο να χρησιμοποιείται σε  σημαντικά συνδυαστικά προβλήματα.

Τέλος, οι μαθητές είναι σε θέση επίλυσης πολύπλοκων  και απαιτητικών προβλημάτων , έχοντας και την απαραίτητη γνώση εκσφαλμάτωσης αυτών.

Η πανελλαδική εξέταση του μαθήματος αφορά τόσο την θεωρία και μικρές πρακτικές ασκήσεις για τα δύο πρώτα θέματα , όσο και την δημιουργία δυο συνδυαστικών προγραμμάτων στα δύο τελευταία.