Άλγεβρα Α' Λυκείου

Άλγεβρα Α' Λυκείου

Η διδασκαλία των Μαθηματικών στην Α' Λυκείου έχει δύο κεντρικούς στόχους. Την ολοκλήρωση της μαθηματικής εκπαίδευσης που οι μαθητές απέκτησαν στο Δημοτικό και στο Γυμνάσιο και ταυτόχρονα το πέρασμα σε έναν πιο προωθημένο, θεωρητικό μαθηματικό τρόπο σκέψης.

Βασικά στοιχεία αυτού του τρόπου σκέψης είναι η «αυστηρή» χρήση μαθηματικής ορολογίας και συμβολισμού, οι ορισμοί των εννοιών και η θεωρητική απόδειξη των ισχυρισμών. Στην προσέγγιση αυτών των στόχων συμβάλλουν:

Η ένταξη των προϋπαρχουσών μαθηματικών γνώσεων των μαθητών σ' ένα θεωρητικό πλαίσιο, η επέκταση και η εμβάθυνση τους.

Η ενεργητική εμπλοκή των μαθητών στη διερεύνηση προβλημάτων, στη δημιουργία και τον έλεγχο εικασιών, στην ανάπτυξη στρατηγικών επίλυσης προβλήματος και πολλαπλών αποδεικτικών προσεγγίσεων, στην ανάπτυξη διάφορων τρόπων σκέψης( επαγωγική, παραγωγική).

Η κατανόηση και χρήση της μαθηματικής γλώσσα, των συμβόλων και των αναπαραστάσεων των μαθηματικών αντικειμένων, η ανάπτυξη της ικανότητας μετάφρασης από τη φυσική στη μαθηματική γλώσσα και αντίστροφα καθώς και η ανάπτυξη της ικανότητας των μαθητών να επικοινωνούν μαθηματικά.

Οι εννοιολογικές συνδέσεις εντός των Μαθηματικών αλλά και μεταξύ των Μαθηματικών και άλλων γνωστικών περιοχών.

Η ανάπτυξη ικανοτήτων χρήσης των Μαθηματικών ως εργαλείο κατανόησης και ερμηνείας του κόσμου.

Η θεώρηση των Μαθηματικών ως πολιτισμικό, ιστορικά εξελισσόμενο ανθρώπινο δημιούργημα.

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

Το περιεχόμενο του βιβλίου περιλαμβάνει σε γενικές γραμμές τα εξής:

Στo 1o Κεφάλαιο γίνεται μια εισαγωγή στη Θεωρία των Πιθανοτήτων. Η απόδειξη των ιδιοτήτων της πιθανότητας ενός ενδεχομένου γίνεται μόνο στην περίπτωση που τα απλά ενδεχόμενα είναι ισοπίθανα. Η Θεωρία των Πιθανοτήτων ασχολείται με καταστάσεις όπου υπάρχει αβεβαιότητα, και αυτό την κάνει ιδιαίτερα σημαντική στις εφαρμογές της καθημερινής ζωής.

Στο 2ο Κεφάλαιο επαναλαμβάνονται, συμπληρώνονται και επεκτείνονται οι βασικες ιδιότητες των πραγματικών αριθμών.

Στο 3ο Κεφάλαιο επαναλαμβάνονται, επεκτείνονται και εξετάζονται συστηματικά όσα είναι γνωστά απο το Γυμνάσιο για τις εξισώσεις 1ου και 2ου βαθμού. Επίσης εξετάζονται εξισώσεις που, για να επιλυθούν, ανάγονται σε 1ου και 2ου βαθμού.

Στο  4ο Κεφάλαιο παρουσιάζονται ανισώσεις 1ου και 2ου βαθμού καθώς και ανισώσεις που, για να επιλυθούν, ανάγονται σε 1ου και 2ου βαθμού.

Στο 5ο Κεφάλαιο γίνεται εισαγωγή στην έννοια της ακολουθίας πραγματικών αριθμών, και εξετάζονται η αριθμητική και η γεωμετρική πρόοδος ως ειδικές περιπτώσεις κανονικότητας (pattern) σε ακολουθίες.

Στο 6ο Κεφάλαιο εισάγεται η έννοια της συνάρτησης. Η συνάρτηση είναι μια θεμελιώδης έννοια που διαπερνά όλους τους κλάδους των Μαθηματικών και έχει κεντρική σημασία για την περαιτέρω ανάπτυξη και εφαρμογή τους.

Στο 7ο Κεφάλαιο γίνεται μελέτη των συναρτήσεων f(x)=αx2+βx+γ. Η μελέτη της f(x)=αx2+βx+γ είναι ο κεντρικός στόχος του κεφαλαίου αυτού. 

ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Η μετάβαση από το Γυμνάσιο στο Λύκειο παρουσιάζει ιδιαίτερες δυσκολίες μια που το επίπεδο των γνώσεων του Λυκείου είναι πολύ διαφορετικό και υψηλότερο από του Γυμνασίου.

Προετοιμασία στην Άλγεβρα Α' Λυκείου σημαίνει:

1. Καλύπτω τα κενά του Γυμνασίου.

2. Μαθαίνω να διαβάζω σωστά.

3. Αναλύω και εμπεδώνω τις δύσκολες έννοιες της Άλγεβρας.

4. Αποκτώ στέραιες βάσεις στοχεύοντας σε υψηλούς στόχους.

5. Εξασκούμαι στον γραπτό λόγο και στην μεταφορά στο χαρτί με σαφήνεια των γνώσεων μου μέσα από πολλές γραπτές δοκιμασίες.

6. Ολοκληρώνω έγκαιρα την ύλη και προγραμματίζω τις επαναλήψεις μου.